Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je KASTEX technika s.r.o. IČO: 52 083 764 so sídlom Strojnícka 5, 080 06 Prešov (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Strojnícka 5, 080 06 Prešov

email: technika@kastex.sk

telefón: 0944 087 037

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:
- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt...) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

- Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu: spoločnosť KASTEX technika s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko,adresa,telefonický kontakt,email a detail objednávky. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KASTEX technika s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

- Nezáväzná objednávka tovaru. Spoločnosť KASTEX technika s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KASTEX technika s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

- Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni. Spoločnosť KASTEX technika s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KASTEX technika s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

- Registrácia a prevádzka e-shopu. Spoločnosť KASTEX technika s.r.o. spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KASTEX technika s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

- Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom. Spoločnosť KASTEX technika s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KASTEX technika s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje:
- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
- Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
- podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
- zaisťujúce marketingové služby

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
- právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
- ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.


Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne. Ak sú tieto predajne monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť KASTEX technika s.r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 15 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.3.2021